ฟังเพลงออนไลน์

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

แนะแนวศึกษาต่อ แก่นักเรียน ม.3

9 ม.ค. 56 
9 ม.ค. 56 อาจารย์มาโนชย์ นวลกุล และอาจารย์ทวีพร จิตรา อาจารย์ประจำิวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3อบรมขอรับใบอนุญาตขับขี่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 56

9 ม.ค 56 
นายเสรี  แจ้งเศษ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งทางบก อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรอบรม การขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 56 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

เตรียมพร้อม สอบ O-Net ป. 6 ปี 2555

4  ม.ค. 56  นายมานะ   ชัยชนะ  ศักษานิเทศก์ฯ สพป.สฎ. 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6 โรงเรียนสังกัด อ.บ้านนาเดิม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

เตรียมสอบ NT ป. 3 ปี 2555

3 ม.ค. 56  นายมานะ  ชัยชนะ  ศน.สพป.สฎ.3 ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินการจัดการศึกษาขั้รพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) การหาเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด อ.บ้านนา้เดิม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้ประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอน"
เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์  สพป.สฏ.เขต 3
9-10 กรกฎาคม 2555
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จ.สุราษฎร์ธานี
      

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้


ชมภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน สังกัดเครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์....คลิกที่นี่

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555(ขออภัยที่อัพโหลดภาพช้า)

 13 ม.ค. 2555  นายเจริญศักดิ์  วงสุวรรณ นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาใต้  ประจำปี 2555  โดยมีนายสฤทธิ์  วีระสุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานอาจารย์ท่านใดต้องการภาพเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง